Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht denk men vaak aan ontslag. Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht dat de verhouding tussen werkgever en werknemer reguleert. Elke werkgever dient zich aan specifieke regels te houden ten aanzien van zijn werknemers en vice versa. Van een werkgever-werknemer relatie is sprake wanneer iemand door middel van een arbeidsovereenkomst zich er toe verbindt om onder het gezag van de werkgever te werken. De werknemer krijgt hiervoor loon.

Kennis van het Arbeidsrecht en de gevolgen hiervan voor werknemer en werkgever is zeer belangrijk bij ontslag. Een groot deel van het arbeidsrechtelijke geschillen in het MKB hebben betrekking op het ontslag.

Vraagstukken binnen het arbeidsrecht hebben regelmatig een overlap met het sociaal verzekeringsrecht dat zich bezighoudt met diverse uitkeringen, die verstrekt worden door de Dienst Werk en Inkomen, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en de gemeente. Het gaat hierbij om uitkeringen als arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bijstand, kinderbijslag, nabestaandenuitkeringen, ouderdomsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen. Wet- en regelgeving op dit gebied is complex en uitgebreid.

Arbeidsrecht voor MKB

Ontslag (individueel en collectief ontslag)
 • Opstellen en beoordelen van individuele arbeidsovereenkomsten
 • Ontslagvergoeding
 • Opstellen en beoordelen van management- en freelanceovereenkomsten en andere varianten van de overeenkomst van opdracht
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Loonvordering
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Reorganisaties
 • Geheimhoudings-, (non)concurrentie- relatie bedingen
 • (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Beloningssystemen en -regelgeving
 • Arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling
 • Medezeggenschapsrecht (ondernemingsraden)
 • Overgang van onderneming
 • Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

Arbeidsrecht voor Particulieren

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Beoordeling van bestaande arbeidsovereenkomsten
 • Advies, bemiddeling en procesbijstand met betrekking tot onder andere:
 • - (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden
 • - Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • - Afvloeiingsregeling
 • - Arbeidsongeschiktheid
 • - Concurrentiebeding/relatiebeding
 • - Ontslag
 • - Ontslag op staande voet
 • - Vaststellingsovereenkomst
 • - Weigeren toekenning uitkering
 • - Intrekken uitkering
 • - Terugvorderen uitkering
 • - Arbeidsovereenkomsten
 • - Arbeidsverhouding
 • - Beëindigingsconstructie
 • - Deeltijds detachering
 • - Detacheringsconstructie
 • - Ontslag door opzegging
 • - Ontslag met wederzijds goedvinden
 • - Ontslagvergoeding ontslag via kantonrechter
 • - Opschortingsconstructie
 • - Opzegtermijn
 • - Relatiebeding
 • - Vaststellingsovereenkomst
 • - WW-rechten
 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert