Bestuursrecht

Bestuursrecht MKB

Bestuursrecht gaat over de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning.

 • Aansprakelijkheid bij verontreiniging
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke dwangsommen
 • Bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of waterverontreiniging
 • Bouwvergunningen
 • Contracten tussen de overheid en de burger
 • Exploitatieplannen
 • Exploitatievergunningen
 • Milieuvergunningen en milieuontheffingen
 • Nadeelcompensatie
 • (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden
 • Omgevingsvergunningen
 • Planschade
 • Projectontwikkeling
 • Projectuitvoeringsbesluiten
 • Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad
 • Ruimtelijke ordening
 • Subsidies (WBSO)
 • WABO
 • Wet Bibob
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

Bestuursrecht Particulieren

 • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
 • Uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK)
 • Voorzieningen voor gehandicapten
 • AOW, kinderbijslag (AKW)
 • Uitkeringen van nabestaanden (Anw)
 • Toeslagen op grond van de Toeslagenwet

Sociale Zekerheidsrecht

 • De Zorgverzekeringswet
 • De Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet Werk en Bijstand (WWB)
 

Vragen over juridische zaken?

Voor vragen kunt u terecht bij onze experts.

Vraag een expert